พนักงานส่วนตำบล
นายเจนวิทย์ จุลยานนท์
หัวหน้าส่วนโยธา
นายเกริกชัย ประมวลนิเวศ
ช่างโยธา