สำนักงานปลัด
นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
นางสาวภัทรญา ภิญญาจิรกุล
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวนูรไอนี อีตำ
บุคลากร
นางสาวภัทรา คงคานนท์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชราภรณ์ ยะปาร์
เจ้าพนักงานธุรการ