นายยะโกะ เจะเห็ง
ประธานสภา อบต
นายอุสมาน เจะสอเหาะ
รองประธานสภา อบต
นางสาวสุพิศ ศรีอินทร์
เลขานุการสภา อบต.
นายเจะสะอารี เจะแม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายอุสมาน เจะสอเหาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นางอุรีย์ เขื่อนขันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายแสงอาทิตย์ แก้วน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายอับดุลรอเซะ เจ๊ะเงาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายยูโซะ ยูโซะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นางสาวชุลิตา โรจนกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นางสุปรียาภรณ์ ยอดสร้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายยะโกะ เจะเห็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายอิบรอเหม แมเร๊าะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายมะยูโซะ มูซอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายสือมัน กอตอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายเอกอดุลย์ เจะโซะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายเจ๊ะรูสดัน เจะสอเหาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่7