ระบบบริการพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง:
       ตำบลดอนรักมีเส้นทางการคมนาคม ถนนสายภายในหมู่บ้าน จำนวน 57 สาย รวมระยะทาง 12.741 กิโลเมตร แยกเป็น
ที่มา : กองช่างดอนรัก
การไฟฟ้า:
       องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบำรุงรักษา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
การประปา :
       การบริการน้ำประปาในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก เป็นระบบประปาหมู่บ้านอยู่ครบทุกหมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 7 จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน
โทรศัพท์:
       ในเขตเทศบาลตำบลดอนรัก มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE