ประวัติและผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี